گزارش سالانه سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

۲۶ سرطان ۱۳۹۹

گزارش فعلی، شامل نظارت و ارزیابی پیشرفت ها و دستآوردهای عمده در تطبیق شاخص های مندرج محورهای استراتیژی در سال مالی 1398 (شروع جدی 1397 الی ختم قوس 1398)، پیشرفت ها و دستآوردها در تطبیق شاخص های ارائه شده توسط وزارت ها و ادارات در جریان سال مالی می باشد.

از مجموع 62 شاخص مندرج استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری (58 شاخص مربوط به سال مالی 1398 و 4 شاخص مربوط به سال مالی 1397)، در جریان سال مالی 1398، به تعداد 49 شاخص تکمیل گردیده، 5 شاخص در مراحل نهایی اجراء قرار دارد، 3 شاخص قسماً تکمیل شده، 2 شاخص پیشرفت محدود داشته و تنها 3 شاخص بدون پیشرفت باقی مانده است. از جمله شاخص های تکمیل شده، 4 شاخص آن از شاخص هایی است که مربوط به سال مالی 1397 می باشد و در آن سال تکمیل نشده بود.

جهت معلومات بیشتر و جزئیات در مورد چگونگی تطبیق استراتیژی در سال مالی 1398، شما می توانید متن کامل گزارش را در ذیل دانلود کنید.

شریک سازید