گزارش ربع سوم سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

۳۰ قوس ۱۳۹۸

گزارش فعلی، شامل نظارت و ارزیابی پیشرفت ها و دستآوردهای عمده در تطبیق شاخص های مندرج محورهای استراتیژی در ربع سوم سال مالی 1398 (از آغاز ماه سرطان الی ختم ماه سنبله 1398) و پیشرفت ها و دستآوردها در تطبیق شاخص های ارائه شده توسط وزارت ها و ادارات می باشد.

از مجموع 62 شاخص مندرج استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری (58 شاخص مربوط به سال مالی 1398 و 4 شاخص مربوط به سال مالی 1397) که در سال مالی 1398 در حالت تطبیق قرار دارند، در شش ماه اول سال مالی 1398، به تعداد 31 شاخص تکمیل شده بود.

در ربع سوم سال مالی 1398، به تعداد 8 شاخص/بنچمارک تکمیل شده، 3 شاخص در مراحل نهایی اجرا قرار دارد، 7 شاخص قسماً پیشرفت داشته، 6 شاخص دیگر پیشرفت محدود دارد و تنها در 7 شاخص پیشرفت صورت نگرفته است.

نوت: این گزارش به تاریخ 28 قوس 1398 به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارایه شده است.

شریک سازید