گزارش ربع اول سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

۳۰ جوزا ۱۳۹۸

گزارش فعلی شامل دستآوردها و چالش ها در تطبیق استراتیژی در ربع اول سال مالی 1398 (شروع جدی 1397 الی ختم حوت 1397) و سفارشات، جهت بهبود در تطبیق آن می باشد.

شریک سازید