گزارش شش ماه اول سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

۳۰ قوس ۱۳۹۸

گزارش دهی دقیق از اجراآت عملی حکومت در بخش مبارزه با فساد اداری به شورای عالی، مردم و رسانه ها، یکی از مهم ترین اقدامات در تسهیل دسترسی به اطلاعات به شمار می رود.

گزارش فعلی، شامل دستآوردها و چالش ها در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در شش ماه اول سال مالی 1398 (شروع جدی 1397 الی ختم جوزای 1398) و سفارشات، جهت بهبود در تطبیق آن می باشد.

به طور عموم، از مجموع 62 شاخص مندرج استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری (58 شاخص مربوط به سال مالی 1398 و 4 شاخص مربوط به سال مالی 1397)، در شش ماه اول سال مالی 1398، 31 شاخص تکمیل گردیده، 4 شاخص در مراحل نهایی اجرا قرار دارد، 7 شاخص قسماً پیشرفت داشته و 6 شاخص دیگر پیشرفت محدود داشته است. از جمله شاخص های تکمیل شده، 4 شاخص آن از شاخص هایی است که مربوط به سال مالی 1397 می باشد و در آن سال تکمیل نشده بود.

نوت: این گزارش به تاریخ 28 قوس 1398 به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارایه شده است.

شریک سازید